Református - katolikus esküvő (református szertartás)

 

 
 

ÖKUMENIKUS ESKETÉSI SZERTARTÁS,
református templomban, ha a felek egyike református, másika katolikus
(Református istentiszteleti rendtartás, Budapest, 1985 - függelék a 182. oldal után)

Bevezető rész

A bevonulás a helyi szokásoknak és gyakorlatnak megfelelően történjék. A református lelkész palástban, a katolikus pap karingben, stólával vesz részt a szertartáson.

A bevonulás történhet: orgonaszó közben, az esketendő pár és a násznagyok maguk állnak az úrasztala elé, illetve a szolgálattevők vagy a gyülekezet képviselője a templom kapujában fogadja az esketendőket és orgonaszó közben vezeti be őket. Fontos, hogy a menyasszony a vőlegény bal oldalára álljon.

Köszöntés (A gyülekezet áll)

Az esketendő pár és a násznagyok az úrasztala előtt állnak.

A református lelkész igével köszönti őket:

1. Kegyelem néktek és békesség, Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.
vagy
2. Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata! Ámen. (Zsolt 90,17/a)
vagy
3. Békesség néktek! Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete! Az Úrtól lett ez és csodálatos a mi szemünkben. Ez az a nap, amelyet az Úr rendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! Ámen.
(Zsolt 118, 1, 23-24)

Ének (zene) (A gyülekezet ül)

Az énekválasztás (vagy nem-éneklés) kérdését a két lelkésznek előzetesen egyeztetnie kell.

Ha a gyülekezet nem tud vagy nem szokott énekelni, a szertartásnak e pontján kaphat helyet orgonaszám, zenei betét, szóló ének, kórusmű, ezek is a két szolgálattevő között egyeztetett formában a helyi lehetőségek és szokások figyelembe vételével.

Kívánatosnak tartanánk a liturgia e pontjára tekintettel közös énekek egyeztetett kiválasztását és ajánlását. Ha olyan gyülekezet közösségében történik a házasságkötés megáldása, amely tud szépen és áhítatosan énekelni, ott vagy hálaadó éneket énekeljen a gyülekezet, vagy a szokott esketési énekek közül válasszanak.

Az ének bevezetése

Református lelkész:

1. Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét. Énekeljük a...
vagy
2. Milyen jó hálát adni az Úrnak és zengeni neved dicséretét, oh Felséges. (Zsolt 92,2) Legyen énekünk boldog hálaadás, énekeljük a...
vagy
3. Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt, menjünk elé hálaadással, ujjongjunk előtte énekszóval! Énekeljük a...

Ének

Lekció

Katolikus pap: Így szólt az Isten: "Alkossunk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra! Uralkodjék a tenger halain és az ég madarain, a szárazföldi állatokon és a csúszómászókon, vagyis az egész földön!" Meg is teremtette Isten az embert a maga képmására: férfinak és nőnek teremtette. Azután megáldotta őket, és ezt mondta: "Szaporodjatok és sokasodjatok! Töltsétek be és hajtsátok uralmatok alá a földet! Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és minden állaton, amely a földön él!" Isten úgy találta, hogy minden jó, amit alkotott. Ez az Isten igéje. (1 Móz 1,26-28,31a)

Hívek: Istennek legyen hála!

A két felekezet ágendás könyvei alapján további olvasmány(ok) következhetnek.

Igehirdetés(ek)

Az igeolvasás után gyülekezeti ének, szólóének, vagy zeneszám (orgonaszám) következhet. A két lelkész előre egyeztesse, hogy mondanak-e mindketten igehirdetést (természetesen az alkalomhoz illő tömörséggel).

A két igehirdetést is elválaszthatja egymástól egy-egy rövid énekes vagy zenei betét.

Igeolvasás(ok) alatt a gyülekezet feláll, az igehirdetés(ek) alatt ül.

Házassági eskü

Mindkét felekezet gyakorlata szerint először a vőlegény, azután a menyasszony tesz esküt. Mindegyik lelkész a saját hívével téteti le az esküt, ezért ennek megfelelően kell a sorrendet, valamint az esküszöveget meghatározni.

Református lelkész: Kedves Testvéreim! Miután most azért álltok itt Isten és a gyülekezet színe előtt, hogy egyházaink ősi gyakorlata szerint házasságkötéseteket Isten nevének segítségül hívásával, esküvel is megerősítsétek, egymás jobb kezét fogva mondjátok utánunk a házassági esküt.

Református lelkész: Mondjad először te, keresztyén férfitestvérem!

Református házassági eskü:

Én N.N. | esküszöm az élő Istenre, | aki Atya, Fiú, Szentlélek, | teljes Szentháromság, | egy, örök Isten, | hogy N.N.- t, | akinek most | Isten színe előtt | kezét fogom, | szeretem. | Szeretetből veszem el őt, | Isten törvénye szerint, | feleségül. | Hozzá hű leszek, | vele megelégszem, | vele szentül élek,| vele tűrők, | vele szenvedek, | és őt | sem egészségében, | sem betegségében, | sem boldog, | sem boldogtalan állapotában, | holtomiglan vagy holtáiglan, | hűtlenül el nem hagyom, | hanem egész életemben | hűséges gondviselője leszek. | Isten engem úgy segítsen (segéljen). | Ámen.

(A vőlegény a teljes nevét mondja és a menyasszony teljes lánynevét említi.)

Református lelkész: Mondjad te is, keresztyén nőtestvérem!

Én N.N. | esküszöm az élő Istenre, | aki Atya, Fiú, Szentlélek, | teljes Szentháromság, | egy, örök Isten, | hogy N.N.- t, | akinek most | Isten színe előtt | kezén vagyok, | szeretem. | Szeretetből megyek hozzá, | Isten törvénye szerint, | feleségül. | Hozzá hű leszek, | vele megelégszem, | vele szentül élek,| vele tűrők, | vele szenvedek, | és őt sem egészségében | sem betegségében, | sem boldog, | sem boldogtalan állapotában, | holtomiglan | vagy holtáiglan, | hűtlenül el nem hagyom, | hanem egész életemben | hűséges segítőtársa leszek. | Isten engem úgy segítsen (segéljen). | Ámen.

(A menyasszony a teljes lánynevét mondja és a vőlegény teljes nevét említi.)

Katolikus házassági eskü:

A katolikus pap veszi ki a katolikus féltől:

Isten engem úgy segéljen, | hogy a jelenlévő N.- t szeretem, | szeretetből veszem feleségül - (szeretetből megyek hozzá feleségül) - |Isten rendelése szerint, | az Anyaszentegyház törvénye szerint, | és hogy őt el nem hagyom | holtomiglan - holtáiglan | semmiféle bajában. | Isten engem úgy segéljen!

Az esküszövegek elhangzása után a református lelkész intelmet mond: Házastársi szövetségeteket Isten és a gyülekezet színe előtt szent esküvel is megerősítettétek. Kérünk és intünk benneteket, tartsátok meg ezt az esküvést, hogy Isten áldása veletek maradjon, s hogy istenfélő, feddhetetlen és követésre méltó házassági és családi életetek által az Ő szent nevére dicsőség, tireátok áldás térjen! Az Isten békessége meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

Katolikus pap: Isten színe előtt érvényes házasságotokat megáldom az Atya, ? a Fiú, és a Szentlélek nevében. Ámen.

Záró könyörgések
(A katolikus pap vezeti)

Katolikus pap: Kérjük, testvéreim, a mindenható Istent, hogy szentelje meg és halmozza el áldásával az új házastársakat!

Lektor: A Szentháromság egy Isten tartsa meg őket szilárd egységben és életadó szent közösségben!

Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

Lektor: A mennyei Atya gondviselése adjon nekik hosszú életet és bőséges kegyelmet!

Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

Lektor: Krisztus békéje lakjék szívükben, és töltse el mindazokat, akik hajlékukba lépnek!

Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

Lektor: A Szentlélek egyesítse szívüket a tiszta szeretet elszakíthatatlan kötelékével!

Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

Lektor: A Szentháromság egy Isten fogadja be őket az élet alkonyán az örök boldogságba és végtelen szeretetébe!

Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

Református lelkész: Ünneplő gyülekezet, akik tanúi voltunk a házaspár esküjének, könyörögjünk érettük:

Urunk Istenünk, minden kegyelemnek forrása és minden tökéletes ajándék szerzője, Rád bízzuk ezt a házaspárt. Adj nekik hosszú életet, örömmel és hűséggel, kegyelemmel és békességgel teljeset. Tedd, hogy mindegyikük a másik javát keresse és kölcsönösen osztozzanak egymás örömében és bánatában.

Ajándékozd meg őket a Te Szent Lelkeddel, a bölcsesség és szeretet lelkével a gyülekezet közösségében. (Áldd meg őket gyermekekkel. Segítsd meg őket, hogy gyermekeiket testben egészségben, szilárd jellemű és hitben élő emberekké nevelhessék.) * Ajándékozd meg őket élő reménységgel, igaz szeretettel, hogy családi otthonuk tanúbizonysága lehessen a Te szentségednek és szeretetednek. Mindenható Atyánk, őrizd meg őket mind e földön, mind az örökkévalóságban a mi Urunk Jézus Krisztusnak, a világ Megváltójának nevében kérünk. Ámen.

* A zárójelben lévő szöveg idős pár házasságkötése esetén elhagyandó.

Úri imádság
(Az ökumenikus szöveget fennhangon, közösen mondja a gyülekezet.)

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

Házassági áldások

Református lelkész:
1. Áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját tirajtatok, és könyörüljön tirajtatok. Fordítsa az Úr az Ő orcáját tireátok és adjon békességet néktek. Ámen. (4Móz 6,24-26)
vagy
2. Titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben egymás és mindenki iránt. Erősítse meg a szíveteket és tegyen feddhetetlenné a szent életben. Ámen. (1Thessz 3,12-13)
vagy
3. Semmiért se aggódjatok, hanem az imádság és könyörgés alkalmával mindenkor hálaadással vigyétek kéréseiteket az Isten elé, és az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ámen. (Fil 4,6-7)
vagy
4. Minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek, sem árnyéknak váltakozása. Ámen. (Jak 1,17)

A katolikus pap áldása. A pap kitárt kézzel mondja: Könyörögjünk! Szentháromság egy Isten, tartsd meg házasságot kötött testvéreinket szilárd egységben és életadó szent közösségükben. Mennyei Atyánk, gondviselő szereteted adjon nekik hosszú életet és bőséges kegyelmet. Úr Jézus Krisztus, a Te békéd lakjon szívükben és töltse el mindazokat, akik hajlékukba lépnek. Szentlélek Úristen, egyesítsd őket a tiszta szeretet elszakíthatatlan kötelékével. Ámen.

Befejező rész

Biblia, emléklap átadása.

Az előre egyeztetett - esetleg aláírt - ajándékot a református lelkész adja át: A mai nap emlékéül fogadjátok el ezt a Bibliát. Isten Igéje legyen családi olvasmányotok, merítsetek belőle az élet minden körülményei között erőt, vigasztalást, bátorítást.

Ha csak emléklapot, vagy más ajándék-könyvet ad át a lelkész, a szöveg annak megfelelő legyen. Itt van a helye az esetleges egyéb hirdetéseknek is.

Ének vagy zeneszám (Lásd az éneklésről fentebb írtakat!)

A kivonulás rendje a helyben szokásos módon történjék: a gratulációkat vagy a templomtérben fogadják, vagy a lelkészek kikísérik a házaspárt a templom kijáratáig, és ott jókívánságokkal búcsúznak el tőlük.

Forrás:

http://okumenikus.lutheran.hu/Cikkek/esketesek/tartalom.htm

 

Vissza a főoldalra

 

 jegyes@jegyes.hu 

 

Mindenki ötletét, tanácsát szeretettel fogadjuk a jegyes@jegyes.hu címen.


2003. június 14.

© Minden jog fenntartva