Evangélikus - katolikus esküvő (evangélikus szertartás)

 

 
 

A HÁZASSÁGKÖTÉS SZERTARTÁSA
evangélikus templomban, ha a felek egyike katolikus, másika evangélikus
(Evangélikus Agenda, Budapest, 1986 - függelék a 380. oldal után)

A bevonulás a helyi szokásoknak és gyakorlatnak megfelelően történjék.
Az evangélikus lelkész liturgikus öltözetben, a katolikus lelkipásztor karingben stólával és pluviáléban vesz részt a szertartáson.
A menyasszony az oltár előtt a vőlegény bal oldalára álljon!

Bevezetés

Evangélikus lelkész: Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.

Zsoltár

Evangélikus lelkész: Mind boldog az, aki féli az Urat, aki az ő útjain jár. Dicsőítsétek velem az Urat, és magasztaljuk együtt az ő nevét! Lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki benne bízik.

Katolikus pap: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Imádság

Katolikus pap: Könyörögjünk!
Istenünk, tekints könyörgésünkre, és áraszd jóságosan kegyelmedet híveidre, akiknek most házasságát szent oltárodnál megáldjuk! Legyenek mindig állhatatosak a kölcsönös szeretetben! Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Evangélikus lelkész (folytatólagosan): Hálát adunk neked, mennyei Atyánk, örökkévaló kegyelmedért, amellyel gondot viselsz az emberre, és minden jóval gazdagon megáldod. A te kegyelmed drága ajándéka a házasság is. Gondod van arra, hogy ne maradjunk egyedül, és segítőtársat rendelsz mellénk. Légy áldott, mennyei Atyánk, hogy most is két szívnek adsz örömöt, és egyesíted őket boldogságban. Add, hogy hálával fogadják ezt a kegyelmedet, és magasztaljanak téged érte mindenkor, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.

Igehirdetés

(Megegyezés szerint mindkét fél rövid igehirdetést tart - ebben az esetben az evangélikus lelkész a bevezetést olvassa és először a katolikus pap, majd az evangélikus lelkész prédikál. Amennyiben a megegyezés úgy szól, hogy csak az egyik fél hirdet igét, úgy a másik olvassa a bevezetőt és az igehirdetés textusát.)

Testvéreim az Úrban!
Isten, a mi mennyei Atyánk, gyermekei javát akarja, és gyönyörködik igazi örömükben. Ahogyan ti most hálával gondoltok szeretetére, úgy fordul felétek atyai jóságával, és útmutatást ad igéjében, hogy boldog legyen életetek. Hallgassátok meg, és fogadjátok el tőle azt a szentigét, amelyet megírva találunk...

Következik az igeolvasás és az igehirdetés.

Gyülekezeti ének vagy karének

(Az énekválasztás /vagy nem éneklés/ kérdését a két lelkésznek előzetesen egyeztetnie kell. Ha a gyülekezet nem tud, vagy nem szokott énekelni, a szertartásnak e pontján kaphat helyet orgonaszám, zenei betét, szólóének, kórusmű, ezek is a két szolgálattevő között egyeztetett formában a helyi lehetőségek és szokások figyelembe vételével. Ha olyan gyülekezet közösségében történik a házasságkötés megáldása, amely tud szépen és áhítatosan énekelni, ott vagy hálaadó éneket énekeljen a gyülekezet, vagy a szokott esketési énekek közül válasszanak.) Lekció

Evangélikus lelkész: Keresztyén Testvéreim! Hallgassátok meg Isten igéjét a házasság szent rendjéről!
Katolikus pap: Isten ezt mondja: "Nem jó az embernek egyedül lennie, alkotok neki segítőtársat, aki hozzá illő. És Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját és feleségéhez ragaszkodik, s a kettő egy test lesz. (1Móz 1, 2) Krisztus Urunk ezt mondja: Amit Isten egybekötött, azt ember szét ne válassza. (Mt 19,6)
Evangélikus lelkész: Pál apostol pedig ezt mondja: Adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor mindenért a mi Urunk Jézus Krisztus nevében, és engedelmeskedjetek egymásnak a Krisztus félelmében: az asszonyok férjüknek, mint az Úrnak, a férfiak pedig szeressék feleségüket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. (Ef 5,20-22, 25)

Esketési kérdések - Házasságkötési szándék kinyilvánítása

Evangélikus lelkész: Testvéreim az Úrban! Hallottátok Isten örök akaratát a házasság rendjéről. Tegyetek azért vallást arról, hogy házasságtokat Isten tetszése szerint akarjátok folytatni! Feleljetek az élő Isten színe és az egyház tanúi előtt a következő kérdésekre!
Evangélikus lelkész (a vőlegényhez): Először tőled kérdem, Testvérem az Úrban N.N.! Szereted-e a melletted álló N.N. - t, akit házastársul választottál? Szereted-e?
Vőlegény: Szeretem.
Evangélikus lelkész: Akarsz-e vele Isten rendje és igéje szerint házasságban élni, míg a halál tőle Isten akaratából el nem választ? Akarsz-e?
Vőlegény: Akarok.
Evangélikus lelkész: Kész vagy-e mindezt esküvel is megerősíteni? Kész vagy-e?
Vőlegény: Kész vagyok.
Evangélikus lelkész (a menyasszonyhoz): Hasonlóképpen kérdem tőled, Testvérem az Úrban, N.N.! Szereted-e a melletted álló N.N. - t, akit házastársul választottál? Szereted-e?
Menyasszony: Szeretem.
Evangélikus lelkész: Akarsz-e vele Isten rendje és igéje szerint házasságban élni, míg a halál tőle Isten akaratából el nem választ? Akarsz-e?
Menyasszony: Akarok.
Evangélikus lelkész: Kész vagy-e mindezt esküvel is megerősíteni? Kész vagy-e?
Menyasszony: Kész vagyok.

Gyűrűzés

Evangélikus lelkész (kezébe veszi a kis tálcát a gyűrűkkel): Szívetek szándékának és ajkatok vallástételének bizonyságául vegyétek a gyűrűket. (Az evangélikus lelkész jobb kezük gyűrűs ujjára húzza a gyűrűket.) Amilyen végtelen a gyűrű, olyan végtelenül szeressétek ti is egymást!

Eskütétel

Evangélikus lelkész: Térdeljetek az Úr oltárához, nyújtsátok egymásnak jobb kezeteket, a gyülekezet pedig felállva hallgassa az eskütételt!
(Mindkét lelkész a saját hívével téteti le az esküt úgy, hogy a megfelelő formulát használja - először a vőlegény, majd a menyasszony tesz esküt.)
A vőlegény esküje:
Katolikus pap (amennyiben a vőlegény katolikus): Először férfitestvérem mondja utánam az esküt.
Isten engem úgy segéljen, | hogy a jelenlevő N.-t szeretem, | szeretetből veszem feleségül | Isten rendelése szerint, | az Anyaszentegyház törvénye szerint, | és hogy őt el nem hagyom | holtomiglan-holtáiglan semmiféle bajában. | Isten engem úgy segéljen!
vagy:
Evangélikus lelkész (amennyiben a vőlegény evangélikus):Először férfitestvérem mondja utánam az esküt:
Én N.N. | esküszöm az élő Istenre, | aki Atya, Fiú, Szentlélek | Szentháromság egy igaz Isten, | hogy N.N.-t igazán szeretem, | hűséges házastársa leszek | Isten rendje és igéje szerint, | holtomig, holtáig el nem hagyom | sem egészségében, | sem betegségében, | sem örömében, | sem bánatában. | Isten engem úgy segéljen. Ámen.
A menyasszony esküje:
Katolikus pap (amennyiben a menyasszony katolikus): Hasonlóképpen mondja az esküt a menyasszony is:
Isten engem úgy segéljen, | hogy a jelenlevő N.-t szeretem, | szeretetből megyek hozzá feleségül | Isten rendelése szerint, | az Anyaszentegyház törvénye szerint, | és hogy őt el nem hagyom | holtomiglan-holtáiglan semmiféle bajában. | Isten engem úgy segéljen!
vagy:
Evangélikus lelkész (amennyiben a menyasszony evangélikus): Hasonlóképpen mondja az esküt a menyasszony is:
Én N.N. |esküszöm az élő Istenre, | aki Atya, Fiú, Szentlélek | Szentháromság egy igaz Isten, |hogy N.N.-t igazán szeretem, | hűséges házastársa leszek | Isten rendje és igéje szerint, | holtomig, holtáig el nem hagyom | sem egészségében, | sem betegségében, | sem örömében, | sem bánatában. | Isten engem úgy segéljen. Ámen.

Házassági áldás

Evangélikus lelkész (a házastársak egymásba kulcsolt kezére teszi jobb kezét): Mivel Isten rendje szerint akartok egymással házasságban élni és ezt az élő Isten színe és az egyház tanúi előtt kijelentettétek: ezért egybekötlek titeket Isten igéjével és áldásával az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, hogy amit Isten egybeszerkesztett, ember azt el ne válassza.
Evangélikus lelkész (a házasfelek fejére teszi a kezét, és folytatja): A mindenható Isten, aki az embert jótetszése szerint férfivá és asszonnyá teremtette, és házasságukat megáldotta, áldja meg a ti házassági szövetségeteket, és adja nektek Szentlelkét, hogy az ő gyermekeiként tisztaságban és szeretetben, békességben és boldogságban éljetek, a hitben megálljatok, egykor pedig elvegyétek az örök élet koronáját, az Úr Jézus Krisztus által. ? Ámen.
Katolikus pap: Isten színe előtt érvényes házasságotokat megáldom az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Az új házastársak felelik: Ámen.

Ének, vagy karének

Befejezés

Katolikus pap: Könyörögjünk! Szentháromság egy Isten, tartsd meg házasságot kötött testvéreinket szilárd egységben és életadó szent közösségükben. Mennyei Atyánk, gondviselő szereteted adjon nekik hosszú életet és bőséges kegyelmet. Úr Jézus Krisztus, a Te békéd lakjon szívükben és töltse el mindazokat, akik hajlékukba lépnek. Szentlélek Úristen, egyesítsd őket a tiszta szeretet elszakíthatatlan kötelékével. Ámen.
Evangélikus lelkész (folytatva): Úr Jézus Krisztus! Megígérted, hogy híveiddel maradsz minden napon a világ végezetéig. Maradj velünk és testvéreinkkel, akik a te nevedben kezdik házasságukat. Légy velük szereteteddel, hogy hűségesen ragaszkodjanak egymáshoz. Légy hozzájuk irgalmas, hogy megértéssel hordozzák el egymás gyengeségét. Add nekik bölcsességedet, hogy áldásos legyen munkájuk. Szenteld meg jelenléteddel családi életüket, hogy öröm és békesség töltse be otthonukat. Maradj velük most és életük minden napján. Ámen.
EGYÜTT: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

Áldás

Evangélikus lelkész: Fogadjátok az Úr áldását!
Katolikus pap: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek! Ámen.
Evangélikus lelkész: Az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged! Az Úr világosítsa meg az ő arcát terajtad, és könyörüljön rajtad! Az Úr fordítsa az ő arcát tefeléd, és adjon neked békességet! Ámen.

Ének, orgonaszám, kivonulás
(A lelkészek együtt a templom kapujáig kísérik a párt és ott áldáskívánással búcsúznak.)

Vissza az ökumenikus esküvő nyitólapra

Forrás:

http://okumenikus.lutheran.hu/Cikkek/esketesek/tartalom.htm

 

Vissza a főoldalra

 

 jegyes@jegyes.hu 

 

Mindenki ötletét, tanácsát szeretettel fogadjuk a jegyes@jegyes.hu címen.


2003. június 14.

© Minden jog fenntartva