Az ökumenikus házasságkötés szertartása

 

 
 

A J Á N L Á S

Közismert tény, hogy a katolikus, a református és az evangélikus tanítás a házassággal kapcsolatban több eltérést mutat.

A Katolikus Egyház felfogása szerint a házasság szentség. A házasságkötési szertartás lényege a házasságkötési szándék (consensus) kinyilvánítása, amelynek az Egyház képviselője és két tanú jelenlétében kell történnie. Ezt az új házastársak ősi magyar szokás szerint esküvel is megerősítik. Az érvényesen megkötött házasság Krisztus szava szerint felbonthatatlan: "Amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza" (Mt 19,6).

A protestáns felfogás szerint a házasság szent, Isten teremtési rendjének része. A protestáns lelkészek az állami anyakönyvvezető előtt megkötött házasságra Isten áldását kérik. A szertartás fontos mozzanata az igehirdetés, a házassági eskü és a házasság megáldása.

A jelzett felfogásbeli különbségek ellenére a közös keresztség és a kegyelem ereje által az ún. vegyes házasságokban élő házastársak is megélhetik a lelki és erkölcsi értékek közösségét.

A lelkészeknek és a lelkipásztori munkában segítőknek kötelessége, hogy a vegyes házasság megkötésére készülő jegyeseknek tanítást és támogatást nyújtsanak a templomi esküvővel és a leendő közös életükkel kapcsolatban is.

Saját hitbeli felfogása iránti hűségben mindkét jegyes törekedjék arra, hogy egyre jobban megértse a másik vallási közösség tanításait és hitéleti gyakorlatait. Miközben a lelki egységre és összhangra törekszenek, ne kicsinyeljék le a fennálló felfogásbeli különbségeket és kerüljék el a vallási közömbösséget. Annak érdekében, hogy a jegyesek élni tudjanak a közös krisztusi örökségből, emlékeztetni kell őket arra, hogy milyen jelentős a lelki összhang szempontjából a közös imádság, valamint a Szentírás olvasása és tanulmányozása.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház megállapodtak a házasságkötés ökumenikus szertartásában. Az ennek végzéséhez szükséges engedélyeket és felmentéseket az illetékes katolikus lelkipásztoroknak a püspöküktől kell kérniük. A püspökök az engedélyt – a forma alóli felmentés kivételével – általános érvényűen is megadhatják.

A házasságkötés ökumenikus szertartásának alapelve az, hogy annak a keresztény közösségnek a szertartását követi, amelynek templomában az esküvő történik. A liturgiát az ott illetékes lelkipásztor vezeti; a másik lelkipásztor úgy vehet részt rajta, hogy szentírási részeket olvas, beszédet mond, esküt vesz ki, imádkozik és megáldja az új házaspárt.

Ennek megfelelően a házassági szándék (consensus) kinyilvánítása a katolikus templomban a katolikus pap előtt történik, míg az evangélikus templomban az evangélikus lelkész teszi fel az esketési kérdéseket. A protestáns templomban történő házasságkötés esetén a katolikus félnek felmentést kell kérnie az ún. kánoni forma alól (1127. kánon, 2. §).

Mindebből értelemszerűen következik, hogy nem megengedett két különböző esketési szertartás végzése: egy a katolikus, egy pedig a protestáns templomban.

Ugyanígy nem megengedett az sem, hogy egy esketési szertartás keretében két (katolikus és protestáns) egyházi személy – a saját felekezetéhez tartozó házasulandótól – külön-külön vegye ki a házasságkötési szándékot. (vö. 1127. kánon, 3.§; Ökumenikus Direktórium 156. 157. 158. pontok).

A katolikus templomban az ökumenikus esküvő általában szentmisén kívül történik. Jogos ok miatt azonban a megyéspüspök engedélyezheti a szentmise keretében történő esketést is. (Ökumenikus Direktórium, 159. pont).

A jegyesek felkészítése, oktatása az egyház előírásoknak megfelelően és kellő körültekintéssel történjék; továbbá szükséges, hogy az eskető lelkipásztorok mindkét jegyessel és egymással is találkozzanak a házasság szemléletének és a házasságkötés szertartásának megbeszélésére.

A házasságkötést ott anyakönyvezzék, ahol az esketés történt. Az anyakönyvi adatokat hivatalosan küldjék meg a másik fél lelkészi hivatalának, ahol a házasultak anyakönyvébe sorszám nélkül jegyezzék be azokat. (A katolikus plébános az előírásnak megfelelően értesítse a keresztelési plébániát a házasságkötés tényéről.)

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház egyetértően kinyilvánítja, hogy a házasságkötés ökumenikus szertartása a közösen kidolgozott és jóváhagyott esketési liturgiák szerint történjék.

A közös szertartás 2001. december 3-án lép hatályba.

Isten áldása kísérje mindazok életét, akik az ökumenikus közösséget családjukban már megélik.

Dr. Seregély István s.k
érsek
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k
püspök
a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke

D. Szebik Imre s.k
püspök
a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke

Forrás:

http://www.egyszeregy.hu/h-8-11.htm
http://www.reformatus.hu/okumene/hazassag.htm
http://church.lutheran.hu/vasev/pages/vedok.htm

További információk: dr. Erdő Péter: A vegyes házasságok szabályozása a mai latin egyházjogban
(A fájl elolvasásához szükséges a program.)

A következő változatok használhatók:

Katolikus - református (katolikus szertartás)

Református - katolikus (református szertartás)

Katolikus - evangélikus (katolikus szertartás)

Evangélikus - katolikus (evangélikus szertartás)

Evangélikus - református (evangélikus szertartás)

Református - evangélikus (református szertartás)

Vissza az esküvő nyitólapra

 

Vissza a főoldalra

 

 jegyes@jegyes.hu 

 

Mindenki ötletét, tanácsát szeretettel fogadjuk a jegyes@jegyes.hu címen.


2003. június 24.

© Minden jog fenntartva