Katolikus - református esküvő (katolikus szertartás)

 

 
 

A HÁZASSÁGKÖTÉS SZERTARTÁSA
katolikus templomban, szentmisén kívül, ha a felek egyike katolikus, másika református
(Ordo Celebrandi Matrimonium, Budapest - függelék a 61. oldal után)

Bevezető rész

62/1. Az eskető katolikus pap karingben stólával és pluviáléban, a református lelkész palástban - a ministránsokkal együtt - a templomajtóhoz vonulnak. Üdvözlik a jegyespárt és kifejezésre juttatják, hogy az egyház együtt örvend velük. Majd elindul a menet az oltár felé: a ministránsok, a pap és a lelkész, valamint a násznép a helyi szokásnak megfelelő sorrendben. Bevonulás alatt alkalmas éneket énekelnek, vagy orgonaszó hangzik.

A fogadás szertartása el is hagyható. Ilyen esetben a násznép megérkezése után a pap és a lelkész a ministránsokkal kivonul az oltárhoz. A jegyespár bevonulása alatt alkalmas éneket énekelnek, vagy orgonaszó hangzik.

A házasulandók és a két tanú számára megfelelő ülőhelyről ajánlatos gondoskodni.

A szertartás megkezdésekor a két lelkész az oltár előtt áll, és a jegyespár felé fordul.

62/2. A katolikus pap keresztet vet és mondja: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Hívek: Ámen.

Katolikus pap: Kegyelem nektek és békesség, Atyánktól, az Istentől, és Urunktól, Jézus Krisztustól!

Hívek: És a te lelkeddel.

Katolikus pap: Könyörögjünk! (Rövid csend)

Istenünk, tekints könyörgésünkre, és áraszd jóságosan kegyelmedet híveidre, akik most házasságot kötnek szent oltárodnál! Legyenek mindig állhatatosak a kölcsönös szeretetben! Krisztus, a mi Urunk által.

Hívek: Ámen.

Igeliturgia

62/3. Megegyezés szerint az általa felolvasott szentírási szakasz után a pap vagy a református lelkész rövid igehirdetést tart. A beszédben történjék utalás a közös szertartás sajátosságaira és az ökumenikus családi közösség jelentőségére.

Olvasmány vagy Szentlecke

A református lelkész olvassa.

A beszéd után összekötő ének, ami lehet:

Zsoltár, Alleluja, alkalmas népének vagy orgonaszó.

Evangélium

A katolikus pap olvassa.

Házasságkötési kérdések

Az igeliturgia után a jegyesek az oltár előtt állnak a tanúkkal együtt.

62/4. A katolikus pap ezekkel vagy hasonló szavakkal szól a jegyesekhez: Kedves jegyespár! Eljöttetek ide a templomba, hogy az Úr megpecsételje és megszentelje szívetek szeretetét előttünk és a hívek közösségének színe előtt. Krisztus Urunk bőséges áldását adja erre a szeretetre. A Katolikus Egyház tanítása szerint Krisztus egy külön szentség kegyelmével gazdagít és erősít meg titeket, hogy kölcsönös, örök hűségben vállalni tudjátok a házastársak szent kötelességeit. A házasság szentségének méltósága őszinte szándékot kíván tőletek.

Feleljetek ezért az Egyház kérdéseire!

62/5. A katolikus pap kérdezi a vőlegényt: N., megfontoltad-e Isten előtt szándékodat, és szabad elhatározásból jöttél-e ide, hogy házasságot köss?

Vőlegény: Igen.

Katolikus pap: Ígéred-e, hogy leendő feleségedet tiszteled és szereted, míg a halál el nem választ benneteket egymástól?

Vőlegény: Ígérem.

Katolikus pap: Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságtokat?

Vőlegény: Elfogadom.

Katolikus pap (ha a vőlegény katolikus): Ígéred-e, hogy Krisztusnak és az ő egyházának törvényei szerint neveled őket?
(Ha a vőlegény református: Ígéred-e, hogy úgy neveled őket, ahogyan az egy keresztyén édesapának kötelessége?)

Vőlegény: Ígérem.

62/6. A katolikus pap kérdezi a menyasszonyt: N., megfontoltad-e Isten előtt szándékodat, és szabad elhatározásból jöttél-e ide, hogy házasságot köss?

Menyasszony: Igen.

Katolikus pap: Ígéred-e, hogy leendő férjedet tiszteled és szereted, míg a halál el nem választ benneteket egymástól?

Menyasszony: Ígérem.

Katolikus pap: Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságtokat?

Menyasszony: Elfogadom.

Katolikus pap (ha a menyasszony katolikus): Ígéred-e, hogy Krisztusnak és az ő egyházának törvényei szerint neveled őket?
(Ha a menyasszony református: Ígéred-e, hogy úgy neveled őket, ahogyan az egy keresztyén édesanyának kötelessége?)

Menyasszony: Ígérem.

A házasságkötési szándék (consensus) kinyilvánítása

62/7. A katolikus pap ezután így szól a jegyesekhez: Kedves jegyespár! Most következik az a szent pillanat, amikor ünnepélyesen kinyilvánítjátok, hogy egymásnak házastársai akartok lenni. Fogjatok egymással kezet, és én egybefonódott kezeteket átkötöm stólával annak jeléül, hogy házasságtok Isten előtt felbonthatatlan lesz.

A házasulandók megfogják egymás jobb kezét. A katolikus pap átköti kezüket stólával (lehetőleg külön stólát használjon).

A katolikus pap kérdezi a vőlegényt: N., nyilatkozzál Isten és az Anyaszentegyház színe előtt, akarod-e a jelenlévő N.-t feleségül venni?

Vőlegény: Akarom.

Katolikus pap: Mondd tehát utánam: N. - Isten szent színe előtt - feleségül veszlek.

A vőlegény megismétli a pap szavait.

A katolikus pap kérdezi a menyasszonyt: N., nyilatkozzál Isten és az Anyaszentegyház színe előtt, akarsz-e a jelenlévő N.-hez feleségül menni?

Menyasszony: Akarok.

Katolikus pap: Mondd tehát utánam: N. - Isten szent színe előtt - feleségül megyek hozzád.

A menyasszony megismétli a pap szavait.

62/8. A katolikus pap ezután így szól az új házasokhoz: Most megkötött házasságtokat az Egyház nevében érvényesnek nyilvánítom, és megáldom az Atya, ? a Fiú és a Szentlélek nevében.

Az új házastársak felelik: Ámen.

A katolikus pap leveszi kezükről a stólát, majd így folytatja: Ti pedig, testvéreim, akik itt jelen vagytok, legyetek tanúi e szent életszövetség megkötésének, amely Krisztus Urunk szava szerint felbonthatatlan: "Amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza!" (Mt 19, 6)

Házassági eskü

62/9. Az új házastársak esküt tesznek: a katolikus fél a feszületre tett kézzel (a feszületet az egyik tanú tartja); a református fél házastársa kezét fogva esküszik.

Katolikus pap: Most pedig ősi magyar szokás szerint esküvel is erősítsétek meg azt, amit az imént egymásnak ígértetek.

Előbb a férj tesz esküt, azután a feleség. A zárójeles mondatokat az asszony mondja.

A katolikus félnek a katolikus pap mondja: Tedd ujjadat a feszületre és mondd utánam az eskü szavait!

Ezután soronként mondja az eskü szavait és ő megismétli:

Isten engem úgy segéljen,
Nagyasszonyunk, a boldogságos Szűz Mária
és Istennek minden szentjei,
hogy a jelenlévő N.- t szeretem,
szeretetből veszem feleségül - (szeretetből megyek hozzá feleségül)
Isten rendelése szerint,
az Anyaszentegyház törvénye szerint,
és hogy őt el nem hagyom
holtomiglan - holtáiglan
semmiféle bajában.
Isten engem úgy segéljen!

A református félnek a református lelkész mondja: Fogd meg házastársad kezét és mondd utánam az eskü szavait! (A férj a teljes nevét, a feleség a teljes lánynevét mondja.)

Ezután szakaszonként mondja az eskü szavait és ő megismétli:

Én N.N. | esküszöm az élő Istenre, | aki Atya, Fiú, Szentlélek, | teljes Szentháromság, | egy, örök Isten, | hogy N.N.- t, | akinek most | Isten színe előtt | kezét fogom, - (kezén vagyok) - | szeretem. | Szeretetből veszem el őt, - (Szeretetből megyek hozzá) - | Isten törvénye szerint, | feleségül. | Hozzá hű leszek, | vele megelégszem, | vele szentül élek, | vele tűrők, | vele szenvedek, | és őt | sem egészségében, | sem betegségében, | sem boldog, | sem boldogtalan állapotában, | holtomiglan | vagy holtáiglan, | hűtlenül el nem hagyom, | hanem egész életemben | hűséges gondviselője leszek. - (hűséges segítőtársa leszek) - | Isten engem úgy segítsen (segéljen). | Ámen.

A két eskü elhangzása után a református lelkész intelmet mond: Házassági szövetségeteket Isten és a gyülekezet színe előtt esküvel is megerősítettétek. Kérünk és intünk benneteket, tartsátok meg ezt az esküvést, hogy Isten áldása veletek maradjon, s hogy istenfélő, feddhetetlen és követésre méltó házassági és családi életetek által az Ő szent nevére dicsőség, tireátok áldás térjen! Az Isten békessége meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban.

A gyűrűk megáldása

62/10. A katolikus pap az új házastársak gyűrűit tálcán az oltárra teszi (vagy a tanú, a sekrestyés, illetve a ministráns kezébe adja) és megáldja: Áldd ? meg, Istenünk, ezeket a gyűrűket, hogy az új házastársakat mindig emlékeztessék kölcsönös szeretetükre és hűségükre! Krisztus, a mi Urunk által.

Hívek: Ámen.

Katolikus pap: Csókoljátok meg a hűség gyűrűjét, húzzátok egymás ujjára és mondjátok utánam:

A férj megcsókolja a gyűrűt és a feleség ujjára húzza, ismételve a pap szavait: N., - viseld ezt a gyűrűt - szeretetem és hűségem jeléül - az Atya, - a Fiú - és a Szentlélek nevében!

A feleség megcsókolja a gyűrűt és férje ujjára húzza, ismételve a pap szavait: N., - viseld ezt a gyűrűt - szeretetem és hűségem jeléül - az Atya, - a Fiú - és a Szentlélek nevében!

Könyörgések

62/11. Katolikus pap: Kérjük, testvéreim, a mindenható Istent, hogy szentelje meg és halmozza el áldásával az új házastársakat!

Lektor: 1. A Szentháromság egy Isten tartsa meg őket szilárd egységben és életadó szent közösségben!

Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

Lektor: 2. A mennyei Atya gondviselése adjon nekik hosszú életet és bőséges kegyelmet!

Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

Lektor: 3. Krisztus békéje lakjék szívükben, és töltse el mindazokat, akik hajlékukba lépnek!

Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

Lektor: 4. A Szentlélek egyesítse szívüket a tiszta szeretet elszakíthatatlan kötelékével!

Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

Lektor: 5. A Szentháromság egy Isten fogadja be őket az élet alkonyán az örök boldogságba és végtelen szeretetébe!

Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

62/12. A liturgiát vezető pap döntése szerint további könyörgések is beiktathatók.

Házassági áldás

62/13. A katolikus pap kitárt kézzel mondja vagy énekli a nászáldást - (idősebb házaspár esetén a zárójelbe tett szakasz elmaradhat): Világ Teremtője, szentséges Atyánk, a saját képmásodra alkottad a férfit és az asszonyt, és életközösségüket bőséges áldással akartad gazdaggá tenni. Az új asszonyért könyörgünk hozzád alázatos szívvel, ki férjével ezen a napon szent frigyre lépett. Urunk és Istenünk, a te bőséges áldásod szálljon reá és hitvestársára, [hogy boldog házaséletük folyamán gyermekekkel ékeskedjék otthonuk, és gyarapodjék egyházad,] a te dicséretedet zengjék az örömben, és téged keressenek a bánat idején, a te segítségedet élvezzék munkájuk közben, és érezzék, hogy mellettük állasz, ha gondokkal küzdenek! A hívek közösségében imádkozzanak hozzád, a világban tegyenek tanúságot rólad, majd szép életkort érjenek, s az itt jelenlévőkkel együtt a mennyei hazába jussanak, Krisztus, a mi Urunk által.

Hívek: Ámen.

A református lelkész áldó imát mond: Ünneplő gyülekezet, akik tanúi voltunk a házaspár esküjének, könyörögjünk értük: Urunk Istenünk, minden kegyelemnek forrása és minden tökéletes ajándék szerzője, Rád bízzuk ezt a házaspárt. Adj nekik hosszú életet, örömmel és hűséggel, kegyelemmel és békességgel teljeset. Tedd, hogy mindegyikük a másik javát keresse és kölcsönösen osztozzanak egymás örömében és bánatában. Ajándékozd meg őket a te Szent Lelkeddel, a bölcsesség és a szeretet lelkével a gyülekezet közösségében.

[Áldd meg őket gyermekekkel. Segítsd meg őket, hogy gyermekeiket testben egészségben, szilárd jellemű és hitben élő emberekké nevelhessék.] Ajándékozd meg őket élő reménységgel, igaz szeretettel, hogy családi otthonuk tanúbizonysága lehessen a Te szentségednek és szeretetednek. Mindenható Atyánk, őrizd meg őket mind e földön, mind az örökkévalóságban a mi Urunk Jézus Krisztusnak, a világ Megváltójának nevében kérünk. Ámen.

Befejező rész

62/14. Katolikus pap: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk:

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

Református lelkész: Áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket! Világosítsa meg az Úr az ő orcáját tirajtatok, és könyörüljön tirajtatok! Fordítsa az Úr az ő orcáját tireátok, és adjon békességet néktek! Ámen. (4Móz 6,24-26)

vagy

Titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben egymás iránt és mindenki iránt. Erősítse meg szíveteket és tegyen feddhetetlenné a szent életben. Ámen. (1Thessz 3, 12-13)

Katolikus pap: Istenünk, az örök Atya, őrizzen meg benneteket egyetértésben és kölcsönös szeretetben, hogy Krisztus békéje töltse el lelketeket, és otthonotokban mindig megmaradjon!

Hívek: Ámen.

Katolikus pap: [Legyetek áldottak gyermekeitekben!] Találjatok az életben őszinte jóbarátokra, és éljetek minden emberrel igaz békességben!

Hívek: Ámen.

Katolikus pap: Isten szeretetéről tanúskodjatok a világban, hogy a szenvedők és a szegények, akikhez jók voltatok, egykor hálásan fogadjanak majd Isten örök hajlékában!

Hívek: Ámen.

Katolikus pap: És titeket mindnyájatokat, akik itt együtt vagytok, áldjon meg a mindenható Isten: az Atya, ? a Fiú és a Szentlélek!

Hívek: Ámen.

A katolikus pap és a református lelkész a templom kijáratáig kísérhetik a helyi szokásnak megfelelően az új házastársakat és ott jókívánságokkal búcsúznak el tőlük. - Ekkor történhet a kereszt, a biblia és az emléklap átadása.

Közben alkalmas ének vagy orgonaszó hangzik.

Vissza az ökumenikus esküvő nyítólapra

Forrás:

http://okumenikus.lutheran.hu/Cikkek/esketesek/tartalom.htm

 

Vissza a főoldalra

 

 jegyes@jegyes.hu 

 

Mindenki ötletét, tanácsát szeretettel fogadjuk a jegyes@jegyes.hu címen.


2003. június 14.

© Minden jog fenntartva