Református - evangélikus esküvő (református szertartás)

 

 
 

A HÁZASSÁGKÖTÉS SZERTARTÁSA
református templomban, ha a felek egyike evangélikus, másika református
(Református istentiszteleti rendtartás, Budapest, 1985 - függelék a 182. oldal után)

Bevezető rész


A bevonulás a helyi szokásoknak és gyakorlatnak megfelelően történjék. A református lelkész palástban, az evangélikus lelkész liturgikus öltözetben vesz részt a szertartáson.
A bevonulás történhet: orgonaszó közben, - az esketendő pár és a násznagyok maguk állnak az úrasztala elé, illetve a szolgálattevők, vagy a gyülekezet képviselője a templom kapujában fogadja az esketendőket és orgonaszó közben vezeti be őket. Fontos, hogy a menyasszony a vőlegény bal oldalára álljon!

Köszöntés (A gyülekezet áll)
Az esketendő pár és a násznagyok az úrasztala előtt állnak.

A református lelkész igével köszönti őket:
1. Kegyelem néktek és békesség, Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.
vagy
2. Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata! Ámen. (Zsolt 90,17a)
vagy
3. Békesség néktek! Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete! Az Úrtól lett ez és csodálatos a mi szemünkben. Ez az a nap, amelyet az Úr rendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! Ámen. (Zsolt 118, 1, 23-24)

Ének (zene)
Az énekválasztás (vagy nem-éneklés) kérdését a két lelkésznek előzetesen egyeztetnie kell.
Ha a gyülekezet nem tud vagy nem szokott énekelni, a szertartásnak e pontján kaphat helyet orgonaszám, zenei betét, szóló ének, kórusmű, ezek is a két szolgálattevő között egyeztetett formában a helyi lehetőségek és szokások figyelembevételével. Kívánatosnak tartanánk a liturgia e pontjára tekintettel közös énekek egyeztetett kiválasztását és ajánlását. Ha olyan gyülekezet közösségében történik a házasságkötés megáldása, amely tud áhítatosan énekelni, ott vagy hálaadó éneket énekeljen a gyülekezet, vagy a megszokott esketési énekek közül válasszanak.

Az ének bevezetése (A gyülekezet ül)

Református lelkész:
1. Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét. Énekeljük a…
vagy
2. Milyen jó hálát adni az Úrnak és zengeni neved dicséretét, oh Felséges. (Zsolt 92,2) Legyen énekünk boldog hálaadás, Énekeljük a...
vagy
3. Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt, menjünk elé hálaadással, ujjongjunk előtte énekszóval! Énekeljük a...

Ének

Lekció

Evangélikus lelkész: Így szólt az Isten: "Alkossunk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra! Uralkodjék a tenger halain és az ég madarain, a szárazföldi állatokon és a csúszómászókon, vagyis az egész földön!" Meg is teremtette Isten az embert a maga képmására: férfinak és nőnek teremtette. Azután megáldotta őket, és ezt mondta: "Szaporodjatok és sokasodjatok! Töltsétek be és hajtsátok uralmatok alá a földet! Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és minden állaton, amely a földön él!" Isten úgy találta, hogy minden jó, amit alkotott. (1 Móz 1,26-28,31a)

A két felekezet ágendás könyvei alapján további olvasmány(ok) következhetnek.

Igehirdetés(ek)

(Az igeolvasás után gyülekezeti ének, szólóének vagy zeneszám (orgonaszám) következhet. A két lelkész előre egyeztesse, hogy mondanak-e mindketten igehirdetést (természetesen az alkalomhoz illő tömörséggel). A két igehirdetést is elválaszthatja egymástól egy-egy rövid énekes, vagy zenei betét. )
Igeolvasás(ok) alatt a gyülekezet feláll, az igehirdetés(ek) alatt ül.

Házassági eskü

Mindkét felekezet gyakorlata szerint először a vőlegény, aztán a menyasszony tesz esküt. Mindegyik lelkész a saját hívével téteti le az esküt, ezért ennek megfelelően kell a sorrendet, valamint az esküszöveget meghatározni. A vőlegény a teljes nevét, a menyasszony a teljes lánynevét mondja.

Református lelkész: Kedves Testvéreim! Miután most azért álltok itt Isten és a gyülekezet színe előtt, hogy egyházaink ősi gyakorlata szerint házasságkötéseteket Isten nevének segítségül hívásával, esküvel is megerősítsétek, egymás jobb kezét fogva mondjátok utánunk a házassági esküt.

Mondjad először te, keresztyén férfitestvérem:
(Református vőlegény)
Én N.N. | esküszöm az élő Istenre, | aki Atya, Fiú, Szentlélek, | teljes Szentháromság, | egy, örök Isten, | hogy | N.N.-t, | akinek most | Isten színe előtt | kezét fogom, | szeretem. | Szeretetből veszem el őt, | Isten törvénye szerint, | feleségül. | Hozzá hű leszek, | vele megelégszem, | vele szentül élek, | vele tűrök, | vele szenvedek, | és őt | sem egészségében, | sem betegségében, | sem boldog, | sem boldogtalan állapotában, | holtomiglan | vagy holtáiglan, | hűtlenül el nem hagyom, | hanem egész életemben | hűséges gondviselője leszek. | Isten engem úgy segítsen (segéljen). Ámen.

Mondjad te is, keresztyén nőtestvérem:
(Református menyasszony)
Én N.N. | esküszöm az élő Istenre, | aki Atya, Fiú, Szentlélek, | teljes Szentháromság | egy, örök Isten, | hogy N.N.-t, | akinek most | Isten színe előtt | kezén vagyok, | szeretem. | Szeretetből megyek hozzá, | Isten törvénye szerint, | feleségül. | Hozzá hű leszek, | vele megelégszem, | vele szentül élek, | vele tűrök, | vele szenvedek, | és őt | sem egészségében, | sem betegségében, | sem boldog, | sem boldogtalan állapotában, | holtomiglan, | vagy holtáiglan, | hűtlenül el nem hagyom, | hanem egész életemben | hűséges segítőtársa leszek. | Isten engem úgy segítsen (segéljen). Ámen.

Evangélikus házassági eskü, melyet az evangélikus lelkész vesz ki az evangélikus féltől (a vőlegény és a menyasszony is azonos szöveget mond.):
Én N.N. | esküszöm az élő Istenre, | aki Atya, Fiú, Szentlélek, | Szentháromság egy, igaz Isten, | hogy N.N.-t igazán szeretem, | hűséges házastársa leszek | Isten rendje és igéje szerint, | holtomig, holtáig | el nem hagyom | sem egészségében, | sem betegségében, | sem örömében, | sem bánatában. | Isten engem úgy segéljen. Ámen.

Az esküszövegek elhangzása után a református lelkész intelmet mond: Házastársi szövetségeteket Isten és a gyülekezet színe előtt szent esküvel is megerősítettétek. Kérünk és intünk benneteket, tartsátok meg ezt az esküvést, hogy Isten áldása veletek maradjon, s hogy istenfélő, feddhetetlen és követésre méltó házassági és családi életetek által az Ő szent nevére dicsőség, tireátok áldás térjen! Az Isten békessége meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

Záró könyörgések

Evangélikus lelkész: Úr Jézus Krisztus! Megígérted, hogy híveiddel maradsz minden napon a világ végezetéig. Maradj velünk és testvéreinkkel, akik a Te nevedben kezdik házasságukat. Légy velük szereteteddel, hogy hűségesen ragaszkodjanak egymáshoz. Légy hozzájuk irgalmas, hogy áldásos legyen munkájuk. Szenteld meg jelenléteddel családi életüket, hogy öröm és békesség töltse be otthonukat. Maradj velük most és életük minden napján. Ámen. Református lelkész: Ünneplő gyülekezet, akik tanúi voltunk a házaspár esküjének, könyörögjünk érettük: Urunk Istenünk, minden kegyelemnek forrása és minden tökéletes ajándék szerzője, Rád bízzuk ezt a házaspárt. Adj nekik hosszú életet, örömmel és hűséggel, kegyelemmel és békességgel teljeset. Tedd, hogy mindegyikük a másik javát keresse és kölcsönösen osztozzanak egymás örömében és bánatában.
Ajándékozd meg őket a Te Szent Lelkeddel, a bölcsesség és szeretet lelkével a gyülekezet közösségében. [Áldd meg őket gyermekekkel. Segítsd meg őket, hogy gyermekeiket testben egészségben, szilárd jellemű és hitben élő emberekké nevelhessék.] Ajándékozd meg őket élő reménységgel, igaz szeretettel, hogy családi otthonuk tanúbizonysága lehessen a Te szentségednek és szeretetednek. Mindenható Atyánk, őrizd meg őket mind e földön, mind az örökkévalóságban a mi Urunk Jézus Krisztusunknak, a világ Megváltójának nevében kérünk. Ámen.
(A zárójelben lévő szöveg idős pár házasságkötése esetén elhagyandó.)

Úri imádság(Az ökumenikus szöveget fennhangon, közösen mondja a gyülekezet)

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

Házassági áldások

Református lelkész: 1. Áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket! Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját tirajtatok, és könyörüljön tirajtatok! Fordítsa az Úr az Ő orcáját tireátok, és adjon békességet néktek! Ámen. (4Móz 6,24-26)
vagy
2. Titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben egymás iránt és mindenki iránt. Erősítse meg a szíveteket és tegyen feddhetetlenné a szent életben. Ámen. (lThessz 3,12-13)
vagy
3. Semmiért se aggódjatok, hanem az imádság és könyörgés alkalmával mindenkor hálaadással vigyétek kéréseiteket az Isten elé, és az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ámen. (Fil 4,6-7)
vagy
4. Minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek, sem árnyéknak váltakozása. Ámen. (Jak 1,17)

Az evangélikus lelkész áldása: A mindenható Isten, aki az embert jótetszése szerint férfivá és asszonnyá teremtette és házasságukat megáldotta, áldja meg a ti házassági szövetségeteket és adja nektek Szentlelkét, hogy az ő gyermekeiként tisztaságban és szeretetben, békességben és boldogságban éljetek, a hitben megálljatok, egykor pedig elvegyétek az örök élet koronáját, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.

Befejező rész

Biblia, emléklap átadása.
Az előre egyeztetett (esetleg aláírt) ajándékot a református lelkész adja át: A mai nap emlékéül fogadjátok el ezt a Bibliát. Isten igéje legyen családi olvasmányotok, merítsetek belőle az élet minden körülményei között erőt, vigasztalást, bátorítást.
Ha csak emléklapot, vagy más ajándékkönyvet ad át a lelkész, a szöveg annak megfelelő legyen. Itt van a helye az esetleges egyéb hirdetéseknek is.

Ének vagy zeneszám
Lásd az éneklésről fentebb írtakat!
A kivonulás rendje a helyben szokásos módon történjék. (A gratulációkat a templomtérben fogadja a házaspár, vagy a lelkészek kikísérik a párt a templom kijáratáig és ott jókívánságokkal búcsúznak el tőlük.)

Vissza az ökumenikus esküvő nyitólapra

Forrás:

http://okumenikus.lutheran.hu/Cikkek/esketesek/tartalom.htm

 

Vissza a főoldalra

 

 jegyes@jegyes.hu 

 

Mindenki ötletét, tanácsát szeretettel fogadjuk a jegyes@jegyes.hu címen.


2003. június 14.

© Minden jog fenntartva