A házasság érvényesítése

 

 

1. CIKKELY
Az egyszerű érvényesítés

1156. kán. -- 1. §. Az érvénytelenítő akadály miatt semmis házasság érvényesítéséhez szükséges, hogy az akadály megszűnjék, vagy felmentést adjanak alóla, és a beleegyezést legalább az a fél megújítsa, aki az akadályról tud.

2. §. Ezt a megújítást az egyházi jog megkívánja az érvényesítés érvényességéhez akkor is, ha kezdetben mindkét fél beleegyezését adta, és azt később sem vonta vissza.

1157. kán. -- A beleegyezés megújításának új akarati cselekedetnek kell lennie, amely arra a házasságra irányul, amelyről a beleegyezést megújító fél tudja vagy véli, hogy kezdettől semmis volt.

1158. kán. -- 1. §. Ha az akadály nyilvános, a beleegyezést mindkét félnek meg kell újítania a kánoni forma szerint, fenntartva az 1127. kán. 2. §-ának előírását.

2. §. Ha az akadály nem bizonyítható, elegendő, hogy a beleegyezés megújítása magánúton, titokban történjék, mégpedig annak a félnek a részéről, aki az akadályról tud, feltéve, hogy a másik fél beleegyezése még fennáll, vagy mindkét fél részéről, ha az akadályt mindkettő tudja.

1159. kán. -- 1. §. A beleegyezés hiánya miatt érvénytelen házasság érvényessé válik, ha az a fél, aki nem adta beleegyezését, most már megadja, feltéve, hogy a másik fél részéről adott beleegyezés még fennáll.

2. §. Ha a beleegyezés hiánya nem bizonyítható, elegendő, hogy az a fél, aki nem adta beleegyezését, magánúton és titkosan megadja azt.

3. §. Ha a beleegyezés hiánya bizonyítható, szükséges, hogy a beleegyezés a kánoni forma szerint történjék.

1160. kán. -- A formahiány miatt érvénytelen házasságot, hogy érvényes legyen, újra meg kell kötni kánoni formában, az 1127. kán. 2. §-ának fenntartásával.

2. CIKKELY
A gyökeres orvoslás

1161. kán. -- 1. §. Az érvénytelen házasság gyökeres orvoslása olyan beleegyezés-megújítás nélküli érvényesítés, amelyet az illetékes hatóság engedélyez, és amely az akadály alóli felmentést is magában foglalja, ha van ilyen, valamint a kánoni forma alóli felmentést is, ha ezt nem tartották meg, továbbá magában foglalja a kánoni hatások visszamenő jellegét is.

2. §. Az érvényesítés beáll a kegy megadásának pillanatában; a visszamenő hatás pedig a házasság megkötésének pillanatáig visszamenőleg értendő, hacsak kifejezetten más rendelkezés nem történt.

3. §. Csak akkor engedélyezzenek gyökeres orvoslást, ha valószínű, hogy a felek a házaséletben ki akarnak tartani.

1162. kán. -- 1. §. Ha akár az egyik, akár mindkét fél részéről hiányzik a beleegyezés, akkor nem lehet a házasságot gyökeresen orvosolni, akár kezdettől nem volt meg a beleegyezés, akár visszavonták a kezdetben adott beleegyezést.

2. §. Ha a beleegyezés kezdettől fogva nem volt meg, de később létrejött, a gyökeres orvoslás megadható, a beleegyezés pillanatától.

1163. kán. -- 1. §. Az akadály miatt vagy a törvényes forma hiánya miatt érvénytelen házasság orvosolható, föltéve, hogy mindkét fél beleegyezése fennáll.

2. §. Az olyan házasság, amely természetjogi vagy pozitív isteni jogi akadály miatt érvénytelen, csak akkor orvosolható, ha az akadály megszűnt.

1164. kán. -- Az orvoslás érvényesen megadható az egyik vagy mindkét fél tudtán kívül is, de ne adják meg, csak súlyos okból.

1165. kán. -- 1. §. A gyökeres orvoslást az Apostoli Szentszék adhatja meg.

2. §. A megyéspüspök egyes esetekben adhatja meg, még ha ugyanabban a házasságban több érvénytelenségi ok van is; vegyes házasság orvoslása esetén az 1125. kán.-ban meghatározott feltételek teljesítése után. Nem adhatja meg azonban, ha olyan akadály áll fenn, amely alól a felmentés az Apostoli Szentszéknek van fenntartva az 1078. kán. 2. §-a szerint, vagy ha olyan természetjogi vagy pozitív isteni jogi akadályról van szó, amely már megszűnt.

 

Visszatérés a jogi kezdőoldalra

 

 

  h.jog@jegyes.hu 

 

Mindenki ötletét, tanácsát szeretettel fogadjuk a h.jog@jegyes.hu címen.


© Minden jog fenntartva